اهمیت اخلاق مداری در محیط کار

اخلاق مداری در محیط کار

رئیس نسرین به او می‌گوید سÙ�ارش مشتری آماده‌ی بارگیری از انبار شرکت است. اما همین Ú©Ù‡ او تلÙ�Ù† را بر می‌دارد تا با مشتری تماس بگیرد، رئیس خبر می‌دهد Ú©Ù‡ مشکلی پیش آمده است. او می‌گوید: «محموله توسط Ù�ردی از اعضای گروه‌مان صدمه دیده است. قسمت‌های خسارت دیده‌ای وجود دارد، اما بر عملکرد محصول تأثیری […]

نوشته اهمیت اخلاق مداری در محیط کار اولین بار در چطور پدیدار شد.

مطالب مشابه