چارچوب ۷S مکنزی؛ ابزاری برای بررسی هماهنگی بین عوامل مستقل در سازمان

7s مکنزی

چگونه می‌خواهید تحلیل کنید که آیا سازمان شما در وضعیت مناسبی برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود قرار دارد یا نه؟ این پرسش سال‌های زیادی است که مطرح شده است و پاسخ‌های متعددی برای آن‌ وجود دارد. بعضی از رویکردها به عوامل درونی توجه می‌کنند، برخی دیگر عوامل بیرونی را مورد توجه قرار می‌دهند، […]

نوشته چارچوب ۷S مکنزی؛ ابزاری برای بررسی هماهنگی بین عوامل مستقل در سازمان اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه