مدل فرهنگی دیل و کِنِدی

فرهنگ سازمانی یکی از محرک‌های مهم در موفقیت یا شکست یک سازمان است. یک فرهنگ خوب و همسو با استراتژی و مأموریت سازمان می‌تواند سازمان را به سوی موفقیت سوق بدهد. با وجود این، فرهنگ نادرست، توانایی سازمان را برای انطباق با دنیایِ به‌سرعت در حال تغییر تضعیف می‌کند. با این وصف، شما برای درک […]

نوشته مدل فرهنگی دیل و کِنِدی اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه