دریافت مفهوم: دستیابی به درک مشترک

دریافت مفهوم

«دریافت مفهوم» یک روش ساده‌ی یادگیری گروهی است که به فهم پایدار مفاهیم و ایده‌های مهم کمک می‌کند. این روش به‌ویژه وقتی قضاوت اعضای گروه نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها دارد و هنگامی که استواری و پایداری تیم مهم است، بسیار تأثیرگذار است. در این روش اعضای تیم با بررسی نمونه‌ها و ویژگی‌های افرادی که در […]

نوشته دریافت مفهوم: دستیابی به درک مشترک اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه